Photos

Photographer's Note

Amasra

It takes its name from the Queen Amastris. It is located on a peninsula and two islands on the north of Bartin. Its surface area is about 120 square kilometers.


In the end of the 12th century B.C. Phyrigians settled in Bartin in the Bythinia Region and Phoenicians settled in Amasra in Paphlagonia Region. The Phoenicians formed their first Sidon colonies in Amasra (Sesomos), Eregli (Heraklia), Sinop (Sinope) and Tekkeonu (Kromna). In the 9th century B.C. as the balance of power failed, the Phoenicians and Carians left Amasra and Kromna.


After a century, Megaran immigrants having the same roots with the ionians settled in the region in the beginning of the 7th century. Amasra and Kromna with other Black Sea Region cities joined to the Ionian (miletus) colony.


Although the region was dominated by Cimmerians in the end of the 7th century B.C., by the Lydians in the 6th century B.C. and by the Persians in 547 B.C., the black sea region colonies kept their status for a long time.


Having ended the Persian domination in the region, the Macedonian King, Alexander the Great, granted Bartin and Ulus to the General Eumenes and Amasra and Tekkeonu to Phyrigian Satrap (Governor). The city which had been callled Sesamos since the 12th century B.C. was governed by the Queen Amastris between 302 and 286 B.C. and then was named after her.


Queen Amastris who was the niece of the persian King Dareios III and the sister in law of the Macedonian King Alexander the Great, married one of the commanders of Alexander and moved to Macedonia. She then married the Heraklia Tyrant, Dionysios in 322 B.C. and Thrazien King, Lysimachos in 302 B.C.


After those short marriages she then moved to Amasra and governed it on behalf of her sons. One day the ship she got on was sunk and she was killed by her sons in 286 B.C.


Queen Amastris, during her 16 year rule between 302 and 286 B.C., formed a city state (Symoikismos Union of Cites) in Amasra consisting of Tium (Filyos - Hisaronu), Kromna (Tekkeonu - Hisar), and Kytoros (Gideros). In 295 B.C. she declared independence, had coins minted in her name and adorned the city with artistic buildings.


In 279 B.C. the Pontus Kingdom became the dominant force in Amasra and its surrounding. In 70 B.C. Romans ended the domination of Pontus Kingdom and governed the city until 395 A.D. After the Roman Empire had been divided into two, Amasra remained under the control of Byzantines. The Bithynian and Pontian part in Paphlagonia Region began to be governed by Bithynian Pontian State through satrapial system and Amasra became the capital of the Pontian part of the State.


The Turkish Emirates established in 1084 under the domination of Seljuqs had serious troubles after the death of Suleyman Bey in 1086 and the First Crusade which was started in 1096. With the agreement made between the Crusade allies and the Byzantines, the Black Sea Coast line from Istanbul to Samsun including Amasra, Sinop and Eregli was again controlled by Byzantines.


In 1261, the Byzantine Empirer M. Paleologos called for help from Genoans to overcome the difficulties he was suffering from. Then Genoans were in return permitted to establish an installation and they took the control of Amasra and several harbours in the Black Sea Region by the Nymphaion Agreement in 1261. This changed the destiny of Amasra and it became an advanced Genoese colony. Genoans were the dominant force in Amasra until

Amasra

Adını, Kraliçe Amastris'den alır. Bartın'ın kuzeyinde dik yamaçları Karadeniz'le buluşturan bir yarımada ve iki ada üzerine kurulmuştur. Yüzölçümü 120 km2 .'dir.
M.Ö. 14.Yy.da Gaskalar ve 13.Yy.da Hititlerden sora 12. Yy. sonlarında Bithynie Bölgesindeki Bartın'a Frigler, Paphlagonie Bölgesindeki Amasra'ya Fenikeliler yerleşti. Fenikeliler; Amasra (Sesemos), Ereğli (Heraklia), Sinop (Sinope) ve Tekkeönü'nde (Kromna) ilk Sayda Kolonilerini oluşturdular.
9. yy.da Akdeniz'deki güç dengelerinin bozulmasıyla Fenikeliler ve ortakları Karyalılar Amasra ve Kromna'yı terk etti. Karanlık geçen yüzyıllık bir dönemden sonra, 7.yy. başlarında bölgeye bu kez İonların soyundan gelme Megaralı göçmenler yerleşti. Amasra ve Kromna da diğer Karadeniz siteleri ile birlikte İon (Millet) Kolonisine katıldılar. Bölge, 7.yy. sonlarında Kimmerlerin, 6.yy'da Lidyalıların, 547 yılında da Perslerin hakimiyetine girmesine karşın; Karadeniz kolonileri uzun süre bu statülerini korudular.
334 yılında Perslerin hakimiyetine son veren Makedonya Kralı İskender, Bartın ve Ulus'un yönetimini General Eumenes'e, Amasra ve Tekkeönü'nün yönetimini de Frigya Satrabına bıraktı.
M.Ö. 12. Yy.'dan beri Sesamos adıyla anılan kent, 302-286 yılları arasında Kraliçe Amastris tarafından yönetildi ve kraliçenin adını aldı.
Pers Kralı 3.Dareios'un yeğeni ve Makedonya kralı İskender'in baldızı olan Kraliçe Amastris, İskender'in komutanlarından General Krateros'la evlenerek Makedonya'ya gelin gelmişti. M.Ö.322 yılında Ereğli Tiran'ı Dionysios'la, 302 yılında da Trakya kralı Lysimachos'la evlenmiş; evlilikleri uzun sürmeyince de Amasra'ya yerleşerek oğulları adına Amasra'nın yönetimini üstlenmiş, 286 yılında oğulları tarafından bindiği gemi batırılmak suretiyle öldürülünceye kadar burada yaşamıştı.
Kraliçe Amastris; 16 yıllık iktidarında (302-286), Amasra'da Tium (Filyos-Hisarönü), Kromna (Tekkeönü-Hisar) ve Kytoros (Gideros) sitelerinden oluşan bir şehir devleti (Symoikismos Siteler Birliği) kurmuş, 295 yılında bağımsızlığını duyurarak adına paralar bastırmış, kenti sanatsal ağırlıklı yapılarla donatmıştı.
Amasra ve Bartın çevresi; yöredeki savaşlar sonrasında 279 yılında Pontus krallığının, M.Ö. 70- M.S. 395 yılları arasında Roma, Roma-Bizans bölünmesi üzerine de Bizans İmparatorluğunun egemenliğine girdi ve uzun yıllar Bizans'ın hakimiyetinde kaldı. Roma Döneminde, Bitinya ile Pontus'un Paflagonya'daki bölümü Bitinya-Pontus Eyaleti olarak Satraplıkla yönetilmeye başladı. Amasra da bu Eyaletin Pontus bölümü Başkenti oldu.
1084 yılında, Selçuklu himayesinde yörede kurulan Türk Emirliği; 1086 yılında Süleyman Beyin ölümü ve 1096 yılında başlayan 1. Haçlı Seferleri sonrasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Haçlı müttefiklerle Bizans arasında yapılan anlaşma ile başta Amasra, Sinop ve Ereğli olmak üzere İstanbul'dan Samsun'a kadar tüm Karadeniz sahili yeniden Bizans'ın hakimiyetine girdi.
Bizans İmparatoru M. Paleologos, 1261 yılında, karşılaştığı güçlükleri göğüslemek için Cenovalılardan yardım istedi. Buna karşılık, Galata'da bir ticaret üssü kurmalarına izin verilmesi ve 1261 yılında yapılan Nymphaion Anlaşması'yla da Karadeniz'deki birkaç limanla birlikte Amasra'nın da kullanımını da Cenovalılara bırakması Amasra'nın kaderini değiştirdi. Amasra, gittikçe gelişen bir Ceneviz Kolonisi oldu. Cenovalılar, çevre yönetimlerle kurdukları dostluklar sayesinde uzun süre bu statülerini koruyup 1460 yılına kadar 200 yıl Amasra'ya hakim oldular.
Amasra; M.Ö. 12.yy'da Fenike ve 7.yy'da Miletos (İon) kolonisi, Amastris döneminde Symoikismos Siteler Birliğinin, Roma döneminde (M.S.70-395) Paflagonya Eyaletinin, sonraları bu eyaletin Bitinya-Pontus bölümünün merkezi, Bizans döneminde (M.S.1261-1460) Ceneviz kolonisi, tarih boyunca hem askeri bakımdan önemli bir üs hem de esir ticareti yapılan, kereste, şimşir, ton balığı ve kürk ihraç eden ticari bir liman kentidir.
Fatih Sultan Mehmed'in, "Lala, lala Çeşm-i Cihan bu m'ola" dediği Amasra, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal sırlarıyla "Uyuyan Prenses"e benzetilir.

www.bartinturizm.com

al-Farrob, ymrk, ChrisJ, sucaattin, feather, axiotea, tober, jhm, saylan-cb has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 4508
Points: 40
Discussions
  • None
Additional Photos by Yahya Kemal Sabaner (ysabaner) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 359 W: 0 N: 129] (1069)
View More Pictures
explore TREKEARTH