To jhm: Nicou

  • Ciao John, do you know what happen to Nicou?
    Thanks, ciao Silvio