The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bostankorkulugu: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=729622)

bfly 03-10-2009 07:50 PM

To bostankorkulugu: :)
 
orada laz mütahitler buradakileri aratmaz..:)
arabadan bu kadar çekebildim..birkaç birşey çektiğime şükrederek bitirdim bu tatili..
bu arada..artık film çekiyorum gene, Ayvalık's yerleştikten sonra bu karar pek yerinde oldu tabii :)..digital bolluğundan ziyadesi ile sıkılmış durumdayım..belki geçer gene..


All times are GMT. The time now is 07:06 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.