The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To alvaraalto: de gebouwen (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=925662)

PaulVDV 09-14-2014 10:26 PM

To alvaraalto: de gebouwen
 
Dag Rob,

En gebouw is inderdaad een kerk. Gotische architectuur.
Het gebouw rechts is een combinatie van vuurtoren en kasteel/versterkte vesting.

Vele groeten, Paul


All times are GMT. The time now is 02:21 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.