The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   TE Treks (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   poeni (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=833265)

kordinator 09-06-2010 09:12 AM

poeni
 
Danima mi se ne obračunaju po tri ili četri kritike.
Nekada ih vratite sutradan, ali ne u onom broju koji ste oduzeli a nekada nestanu po nekoliko kritika koje nikada ne obračunate poene.
Non stop sam zakinut za poene i molim vas,vodm statistiku,ako sam dobio 20 kritika,nikako to ne mogu da budu 32 poena.
Hvala na pažnji.
Poštovanje
Saša


All times are GMT. The time now is 05:16 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.