The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To alvaraalto: kunst & zuid (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=959529)

BennyV 01-07-2019 10:10 AM

To alvaraalto: kunst & zuid
 
Kunst en "the Deep South" is inderdaad geen evidente combinatie, zeker niet als het om modern of hedendaagse kunst gaat. Hier en daar is wel een museum het bezoeken waard, maar dat is niet vergelijkbaar met de grote steden elders in de USA of in Europa. Wel waren we onder de indruk van de mooie (antebellum) architectuur. Je kan veel pareltjes bezoeken, meestal in geleid bezoek met een erg enthousiaste gids. Bij minder bezochte huizen krijg je dan soms een privé-rondleiding.

Benny


All times are GMT. The time now is 06:42 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.