The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jasmis: To prawda. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=705855)

powoj 01-04-2009 10:05 AM

To jasmis: To prawda.
 
Prawda, że ludziom nie chce się zrobić Cttl+C, Ctrl+V. Wielu jednak spośród nich nie ma na TE. Wielu znika na jakiś czas. Ja miałem tak, że wielu zdjęć Jurka nie komentowałem, bo zawsze tu były i mogłem sobie do nich aglądać. Teraz wiem, że to wszystko, jak w życiu, dzisiaj jest, a jutro...


All times are GMT. The time now is 07:21 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.