The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To josepmarin: psicosi de la seguretat (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=803489)

xuaxo 01-26-2010 04:47 PM

To josepmarin: psicosi de la seguretat
 
No és fŕcil fer un equilibri entre la seguretat i la llibertat.
Necessitem bons polítics que saben com governar amb una bona mesura de tot.


All times are GMT. The time now is 03:05 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.