The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To omid266: ... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=917087)

sar 01-18-2014 10:28 AM

To omid266: ...
 
سلام
ممنونم
این لطف شماست

آقای کامرانی
اونچیزی که از عکس های شما دیدم به نظرم می رسه که:
بعضی از اونها کج هستند خصوصا در عکس های معماری شما که تاثیر اعوجاج خود دوربین هم دخیل هست
ادیت عکس ها نامحسوسند. ادیت قوت عکس رو چندین برابر می کنه
بعضی عکس های خوب شما برش های خوبی نداشتند؛ کادر عکس باید طوری تنظیم بشه که بخشی از اشیا و ادمها یا ساختمانها دچار قطع و برش نشن؛ مگر توی قسمت هایی که تعریف شده و مگر برای هدف عمد و خاص

جسارت من رو می بخشید جناب هنردوست و هنرمند
اگر درباره نظرات من نظراتی دارید مشتاقانه شنیدارم

با سپاس و احترام


All times are GMT. The time now is 03:15 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.