The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ifanik: geia sou Niko (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=579852)

omixlistilimni 02-16-2008 08:40 PM

To ifanik: geia sou Niko
 
Kai fisika oxi!!
Einai poli epikindino to na patisis pano stin limni.
To de fainomeno afto, to na pagonei i limni Plastira einai poli spanio.

S' eyxaristo poli

Marina


All times are GMT. The time now is 08:07 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.