The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Tue: Hej Lars (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=591646)

Jeppe 03-14-2008 07:19 AM

To Tue: Hej Lars
 
Ja det var også det jeg undrede mig over - men jeg går ud fra at det var en stor unge som af gammel vane tiggede mad fra sin mor
Venlig hilsen
Jeppe


All times are GMT. The time now is 09:47 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.