The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Zengi001: Atlama Festivali (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=933831)

ahmetgedikli 07-06-2015 09:15 PM

To Zengi001: Atlama Festivali
 
1993'te Sırp ve Hırvatların saldırısı ile yıkılan köprü 2004'te orijinal haline uygun olarak yeniden inşa edildi. Köprüden atlama devam etmekte, bizde fotoğraflamaya çalıştık.
Selamlar.
ahmet gedikli


All times are GMT. The time now is 02:10 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.