The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Booz: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=702499)

zdechlypies 12-23-2008 09:46 AM

To Booz: :)
 
Oprócz tego, że fajnie wiatr zmarszczyl wode to jeszcze tak mnie przewial, ze wytrzymalem tylko 10 minut na tej zaporze :)
pzdr


All times are GMT. The time now is 10:44 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.