The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To amazon: tarhana (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=837946)

alibasarir 10-18-2010 03:23 PM

To amazon: tarhana
 
aslında sizin yörenizin tarhanası bir başka güzel oluyor iffet ,senelerce imalat için çok toplamıştık kütahya civarından.
selamlar sevgiler


All times are GMT. The time now is 06:31 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.