The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Nye tider (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=947698)

Bergenphotos 02-05-2017 06:03 PM

To holmertz: Nye tider
 
Hei Gert.

Ja, jeg tror gjerne at Borneo har forandret seg siden 70-tallet. Spesielt angående grensepasseringene i disse visumfrie tider. Nordmenn og svensker kan i dag reise visumfritt i hele Borneo, så alle de problemene er ute av verden. Eneste man må være forsiktig med er at Tebedu-Entikong er eneste passeringen på Borneo hvor man kan komme til Indonesia visumfritt. Men utover det er det lett.

Veinettet langs kysten tror jeg har forbedret seg kraftig siden 70-tallet, håper å dele noen flere bilder etter hvert. Speilreflekskameraet mitt døde dessverre i Kapit, før Belaga, men jeg har forhåpentligvis noen bilder med kompaktkameraet som kan brukes.


All times are GMT. The time now is 06:04 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.