Photos

Photographer's Note

Ç Âåíåôßá åßíáé Ýíáò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò óôïí êüóìï ãéá ôéò öçìéóìÝíåò ôçò ôÝ÷íåò êáé áñ÷éôåêôïíéêÞ.Ç ðüëç äÝ÷åôáé Ýíáí ìÝóï üñï 50.000 ôïõñéóôþí ôçí çìÝñá (åêôßìçóç 2007).Ôï 2006, Þôáí ç 28ç ðüëç óå áñéèìü åðéóêåðôþí óôïí êüóìï ìå 2.927.000 äéåèíåßò áößîåéò.Èåùñåßôáé ùò ìßá áðü ôéò ïìïñöüôåñåò ðüëåéò óôïí êüóìï

pajaran, jhm has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 605
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Lefteris Petroutsos (Lefteris13) Silver Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 11 W: 0 N: 51] (300)
View More Pictures
explore TREKEARTH