Photos

Photographer's Note

ÈÝá ôçò "ÑÜ÷çò" ôïõ Êëåßôïñá áðü ôçí "Êáóôåëüâñõóç".

Ëéãïß êáé öåôüò áðïöÜóéóáí íá ðåñÜóïõí ôéò ãéïñôÝò óôï ÷ùñéü, 5-6 Üôïìá êÜèå áðüãåõìá óôï êáöåíåßï "äçëùôÞ" êáé ôóéðïõñÜêé äßðëá óôç óüìðá, êáìéÜ âüëôá ãéá êõíÞãé ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï Ëïõìðßíé êáé ôï âñÜäõ ìðñéæüëåò êáé ëïõêÜíéêá óôï ôæÜêé óå êÜðïéï áðü ôá ëßãá áíïé÷ôÜ óðßôéá ôïõ ÷ùñéïý.
Ùñáßá åßíáé êé Ýôóé.
Ôï ÷ùñéü öÝôïò ôï ÷åéìþíá Ý÷åé 14 ìüíéìïõò êÜôïéêïõò êáé 5-6 ðåñáóôéêïýò.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1205
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Giorgos Marossis (dim) Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 0 W: 13 N: 437] (3684)
View More Pictures
explore TREKEARTH