Photos

Photographer's Note

Manastir je posvećen svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu, a kapela Presvetoj Bogorodici. Nalazi se u selu Kaona u Posavotamnavi.
Manastirska crkva je najstarija crkva u okolini podignuta još u vreme Nemanjića. O nastanku manastira Kaona postoji više predanja, po jednom, crkva potiče iz vremena Nemanjića. Drugo predanje postanak vezuje za za Ikoniju, sestru Miloša Obilića. Kaže se da je Ikonija sagradila ovu crkvu, a druga sestra Miloševa, Vida, neki manastir u Vidojevici.
U pisanim dokumentima crkva se pominje prvi put 1548. godine. Da je nastavila a živi i po dolasku Turaka na ovo područje svedoče i kasniji popisi u kojima se pominje ova crkva i sveštenoslužitelji u njoj. U periodu Drugog austro-turskog rata 1717-1719. godine u Kaonu je donet i jedan osmoglasnik, koji govori o teškom stanju naših naroda i naših crkava pod Turcima. Osmoglasnik je iz 1693. godine, štampao ga je u Lvovu Simeon tipograf. Poklonio ga je srpskom manastiru Ravanica, odakle je donet u Kaonu.
Iguman Grigorije obnovio je 1756. godine crkvu, obnova je bila većih razmera i trajala je nekoliko godina tako da je crkva živopisana tek 1766. godine. Živopis je radio srbijanski slikar Teodor Stefanov Gologlavac. Crkva je tokom Prvog srpskog ustanka bila opljačkana i zapaljena, tako da su 1830. godine urađene nove dveri. Tokom Prvog srpskog ustanka u manastiru Kaona se nalazila ustanička bolnica, a u samoj crkvi magacin i barutana. Po završetku ustanka, krajem 1815. godine, po naređenju Marka Štitarca u ovom manastiru je otrovan učesnik oba ustanka, prota Nikola Smiljanić. Stanje manastira je u ovom periodu bilo dosta loše, u jednom aktu iz 1836. godine kaže se da je manastirska crkva sagrađena od kamena, da ima jedno zvono, da je u lošem stanju. Manastirskom crkvom se služilo nekoliko okolnih sela i parohija, pa su istovremeno služili i sveštenici i kaluđeri. Ali vremenom se monaški život ugasio, pa je manastir pretvoren u parohijsku crkvu. Međutim crkva se nije održavala tako da se 1885. godine u njoj prestalo služiti a tri godine kasnije 1888. crkva se srušila. Privremeno je napravljena kapela u kojoj se služilo do podizanja nove crkve.
Sadašnja srkva je sagrađena 1892. godine, a osvećena 1911. kada je podignuta i zvonara. Tokom I Svetskog rata srkva je dosta oštećena a arhiva zapaljena. Crkva je ponovo pretvorena u manastir tokom 1936. godine. Manastir je tavorio sve do šezdesedih godina XX veka kada su sagrađena dva konaka i ostale zgrade. Novi procvat doživeo je dogradnjom krstionice i još dve crkve tokom 1984. i 1985. godine kada je manastir obogaćen i novim sadržajima.


Monastery is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel, and the Mother of God Chapel. It is situated in the village Kaona in Posavotamnava.
The monastery church is the oldest church built in the vicinity at the time Nemanjićes. The Origin of the monastery there are several traditions Kaona, one time, the church dates from the time Nemanjićes. The second origin of the tradition associated with the icon, the sister of Milos Obilic. It is said that Iconium built this church, and another sister, Milos, Vida, a monastery in Vidojevic.
In written documents, the church is mentioned for the first time the 1548th year. That the continued lives and the arrival of Turks in this area is confirmed by subsequent lists that mention this church, and priests in it. During the Second Austro-Turkish war of 1717-1719. in Kaona was adopted and one osmoglasnik, about the grave condition of our nation and our churches by the Turks. Osmoglasnik from 1693rd year, he printed it in Lvov Simeon typographer. Donated by the Serbian monastery of Ravnica, where he passed the Kaon.
Abbot Gregory renewed in 1756. The church renovation is a large scale and lasted for several years so that the church was painted only 1766th year. The frescoes were worked by Teodor Stefanov Serbian Gologlavac. Church during the First Serbian Uprising was looted and burned, so the 1830th The new doors made. During the First Serbian uprising in the monastery was located Kaona insurgent hospital, while inside the church magazine and armory. Upon completion of the uprising, in late 1815th year on the orders of Mark Štitarca in this monastery is toxic both a participant of the uprising, Archpriest Nicolas Smiljanic. State of the monastery in this period was bad enough, in one act from the 1836th The said that the monastery church was built of stone, that has a bell that is in poor condition. Monastery church to serve several surrounding villages and parishes, and they also served to priests and monks. But over time the monastic life extinguished, and the monastery was converted into a parish church. But the church is not maintained by the 1885th year it ceased to serve three years later, the 1888th church collapsed. The temporary chapel was built in which would serve to raise a new church.
Current srkva built 1892nd , and consecrated 1911th When raised, and bell. During World War srkva has been badly damaged and set on fire archive. The church was again turned into a monastery in the 1936th year. The monastery was šezdesedih languished until the twentieth century when they built two dormitories and other buildings.

Photo Information
Viewed: 5057
Points: 159
Discussions
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3782 W: 264 N: 4860] (22519)
View More Pictures
explore TREKEARTH