Photos

Photographer's Note

Zabytkowa, ocala³a z pogromu macewa na kirkucie przy ulicy Miodowej. Oprócz cmentarza Przy ulicy Miodowej Krakowa przed 1939 rokiem znajdowa³y siê jeszcze dwa cmentarze ¿ydowskie w okolicach Woli Duchackiej. Pierwszy z nich zlokalizowany przy ulicy Jerozolimskiej nale¿a³ do Gminy ¿ydowskiej Podgórza. W latach dwudziestych XX wieku Gmina Wyznaniowa z Krakowa bior±c pod uwag± szczup³o¶æ cmentarza przy ulicy Miodowej postanowi³a wybudowaæ nowy cmentarz. W tym celu zakupiono 40 ha ziemi pod budowê w okolicy ulicy Abrahama na Woli Duchackiej obok istniej±cego ju¿ starego cmentarza podgórskiego. Niestety okupant hitlerowski obydwa cmentarze sprofanowa³ i dokumentnie zniszczy³ w czasie II Wojny ¦wiatowej. Podczas budowy na ich terenie obozu koncentracyjnego w P³aszowie, spychacze teren splantowa³y, ko¶ci zakopano byle jak i byle gdzie a z nagrobków uczyniono podk³ady pod drogê i tymczasowe chodniki. Inne nagrobki z cennego kamienia Niemcy sprzedali a pieni±dze powêdrowa³y najczê¶ciej do ich prywatnych kieszeni. Taki los zreszt± spotka³ wiêkszo¶æ pomników i nagrobków ze wszystkich cmentarzy ¿ydowskich. Budowanie przez Niemców dróg i chodników z po³amanych nagrobków to nie tylko praktyczne wykorzystanie ich jako budulca ale przede wszystkich taka profanacja to okrutne poni¿enie narodu i ich historii.

kdien has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1125
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Artur Turyna (sixTL) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 650 W: 0 N: 638] (8596)
View More Pictures
explore TREKEARTH