Photos

Photographer's Note

áðü ôçò áãáðçìÝíåò ìïõ öùôïãñáößåò. Ôçí ôñÜâçîá óôï ôáîßäé ìïõ óôçí Áõóôñßá.Óôçí ðëáôåßá ôçò ÂéÝíçò ôï ÖåããÜñé åßíáé óáí íá öùôßæåé ôï êôßñéï êáé áõôü ìå ôçí óåéñÜ ôïõ êáèñåðôßæåôáé óôï áðÝíáíôé êôßñéï....

ikeharel has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Lefteris Petroutsos (Lefteris13) Silver Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 11 W: 0 N: 51] (300)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2009-05-03
  • Categories: Daily Life
  • Exposure: f/3.5, 1/8 seconds
  • More Photo Info: view
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2014-04-19 23:14
Viewed: 612
Points: 3
Discussions
Additional Photos by Lefteris Petroutsos (Lefteris13) Silver Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 11 W: 0 N: 51] (300)
View More Pictures
explore TREKEARTH