Photos

Photographer's Note

Ðåñòîðàí "Ìàÿê" ñòîèò íà áåðåãó ðåêè Âîëãà. Ñòóïåíè, êîòîðûå âåäóò ê íàáåðåæíîé è äàëüøå, ê ñàìîé ðåêå, âûëîæåíû åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà, è, êàê ìîæíî çàìåòèòü ïî ôîòî, óæå íåñêîëüêî èçíîñèëèñü.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1482
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Sergey Litvak (seregamtk) (55)
View More Pictures
explore TREKEARTH