Photos

Photographer's Note

25 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â Ñóðîâèêèíñêîì ðàéîíå Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè ñî äíà îäíîé èç ìíîæåñòâà ðå÷óøåê áûë ïîäíÿò ëåãåíäàðíûé òàíê Ò-34, ïðè÷åì èìåííî òà ìîäèôèêàöèÿ êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü ñîâåòñêèìè âîéñêàìè â ïåðâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1393
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Sergey Litvak (seregamtk) (55)
View More Pictures
explore TREKEARTH